Tempo di lettura: 3 minuti

""

Italian Network në partneritet me Entin e Certifikimeve Autenticert, Entin Ndërkombëtar të Akreditimeve Jas Anz dhe Këshillit të Akreditimeve Indi, ka hartuar një Disiplinë Teknike me masa për të shmanghur dhe parandaluar përhapjen dhe infektimin në ambientin e punës në fushën jo-sanitare, të koronavirusit të ri të emertuar Covid-19, të cilat do të lejojnë dhenien e Certifikatës së Cilësisë COVID FREE.

Dokumenti përshkruan kërkesat minimale që një kompani duhet të përmbushë në mënyrë që të administrojë aktivitetet e saj në një mënyrë të sigurt për shëndetin e punonjësve dhe klientëve të saj, në përputhje me dispozitat ligjore aktuale të nxjerra nga Shteti: Urgjencat e koronavirusit DCPM, legjislacioni për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës (Dekreti Legjislativ 81/08 dhe ndryshimet pasuese), standardet përkatëse të UNI, kodet e praktikave të mira të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe organet e kontrollit (ASL, INAIL), si dhe literaturë teknike kombëtare dhe ndërkombëtare për pastrimin sanitar/higjenizimin (dezinfektim / sterilizim), distancimin shoqëror, përdorimin dhe menaxhimin e pajisjeve mbrojtëse.

Jo vetëm një higjenizim (dsifektim/sterilizim), por një procedurë e vërtetë e sistemit me marrjen e një Certifikate Ndërkombëtare për kompaninë tuaj COVID FREE.

Protokolli ndahet në disa faza:

1) Trajnim dhe informim

2) Sanitare

3) Higjenizimi shock

4) Plani i pastrimit për aktivitete

5) Provat e posedimit të PPE nga kompania dhe xhelat sanitues

Certifikimi jepet sipas këtyre cmimeve:
400 Euro deri në 15 punonjës
500 Euro mbi 15 punonjës

Është gjithashtu e mundur të financohet certifikimi duke përdorur kredinë tatimore për të planifikuar ambientet e punës!

• Dekret Ligji i 17 Mars 2020, n.18, c.d. Cura Italia, parashikon ndër masat ekonomike një kredi tatimore që synon (dhe të certifikuar) procedurat e sistemit që synojnë të sigurojnë Sanifikimin/higjenizimin e ambienteve të punës.

Kompanitë që kanë kaluar fazën e çertifikimit 1 dhe 2 do të marrin një CERTIFICATE dhe një STAMP ADESIVE që vërtetojnë posedimin e certifikimit COVID FREE dhe të cilat mund të vendosen në hyrje të veprimtarisë për të demonstruar përputhshmërinë e mjedisit të punës në lidhje me kërkesat e detyrueshme.

  • Doni të mbroni punonjësit dhe klientët tuaj me një sistem të certifikuar?
  • Jeni një kompani, një zyrë, një dyqan?
  • Jeni një kompani pastrimi?
  • Jeni një konsulent dhe doni të filloni një bashkëpunim?
  • Doni ndonjë sqarim nëpërmjet një telefonate?

Na kontaktoni në: info@italian-network.net de do te rikontaktoheni menjëherë